Årsrapport 2021

Kredinor inn i en ny tid

Kredinor skal hjelpe enkeltmennesker som er kommet i en utfordrende økonomisk situasjon, ved å lette byrden – ikke øke den. Som nytilsatt administrerende direktør har jeg fått det spennende  oppdraget med å ta Kredinor inn i en ny tid, gjennom å forvalte de verdiene som er bygd opp i selskapet gjennom mer enn 117 år, samtidig som vi utvikler selskapet videre. 

Vi kan fastslå at 2021 ble tidenes beste år for Kredinor økonomisk sett. Den aller viktigste grunnen er høy løsningsgrad innenfor inkasso, hvor både nye og eldre inkassosaker har blitt løst raskere og i et langt større omfang enn tidligere, noe som innebærer at et stort antall kunder har betalt ned hele inkassogjelden sin.

Våre medarbeidere ved vårt kundesenter og våre saksbehandlere har gjennom hele året bidratt med hjelp til kundene gjennom økonomisk rådgiving på telefon, via chat og meldinger på Min side. I tillegg har vi moderne digitale løsninger på kredinor.no og Min side som gir kundene tilgang til enkle løsninger og kontroll med hva de til enhver tid skal betale.

Ved overgangen fra fjoråret til i år har vi hatt lederbytte. Etter mer enn 38 år i Kredinor gikk administrerende direktør Tor Berntsen av med pensjon 28. februar 2022. Fra 1. desember 2021 var direktør for operasjonell drift, Ole Marius Thorstensen fungerende administrerende direktør, frem til 1. mars 2022 når undertegnede tiltrådte i stillingen.

Nye Kredinor 

Allerede ved nyttår foretok Kredinor noen strukturelle endringer som innebærer at en større del av virksomheten sentraliseres i byene Oslo, Bergen, Kristiansand og Kristiansund. Årsaken til dette er nedgangen i salærsatsene som ble innført fra oktober 2020 og pandemien som har ført til færre inkassosaker.

Den 11. mars 2022 valgte Kredinor Finans Norge som ny hoved- og arbeidsgiverorganisasjon. Bakgrunnen er at inkasso er en integrert del av finansnæringen, og vi som inkassoselskap har en naturlig tilhørighet der. Kredinor har dessuten mange oppdragsgivere innenfor bank og finans.

Den 15. mars offentliggjorde Kredinor planer som innebærer en omorganisering av Kredinor til aksjeselskap og sammenslåing med Sparebank1-eide Modhi. Samtidig etableres en allmennyttig stiftelse som skal forvalte eierskapet. Hensikten er å kunne møte nye markedsbehov på en bedre måte og sikre utvikling og vekst. Allerede 27. april fikk vi de nødvendige godkjenninger fra myndighetene.

Den 1. mai endret Kredinor selskapsform fra samvirket Kredinor SA til aksjeselskapet Kredinor AS. Under Årsmøte i Kredinor SA 3. mai besluttet medlemmene oppløsning og avvikling av Kredinor SA i henhold til samvirkelovens bestemmelser og Kredinor SA sine vedtekter. Den allmennyttige stiftelsen, Kredinorstiftelsen, skal også forvalte verdiene som er skapt gjennom 117 år i Kredinor, gjennom blant annet å bringe verdier tilbake til kunder og samfunn. 

Kredinor er et meget veldrevet selskap, med svært mange dyktige medarbeidere. Kredinor konsernet hadde driftsinntekter på 991 mill. kroner i 2021, en økning på 1,4 prosent fra 2020. Driftskostnadene for konsernet var 640 mill. kroner, en reduksjon på 8,6 prosent fra foregående år. Kredinor konsernet endte på et årsresultat på 155,4 mill. kroner i 2021, dette er en økning på 77,3 mill. kroner fra 2020. Kredinor SA hadde et årsresultat på 93,1 mill. kroner i 2021. Dette gir en solid plattform for året vi er godt i gang med.

Noe av nøkkelen til det positive resultatet er god kundeoppfølging. Ved å hjelpe kundene, hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling og mer forutsigbare pengestrømmer. Det er bra for dem og det er bra for lønnsomheten i norsk næringsliv. Det aller beste er selvsagt at svært mange av de vi har hjulpet, har klart å komme seg ut av en langvarig og utfordrende økonomisk situasjon.

På vei inn i en ny tid er det vår ledestjerne – hjelpe folk å komme seg ut av økonomiske problemer.

Vi har de beste forutsetninger for å lykkes i å ta selskapet inn i ny tid.

Klaus-Anders Nysteen 
Tor Berntsen, administrerende direktør

Klaus-Anders Nysteen administrerende direktør

Kredinor SA i tall

 • 400

  ansatte i Norge.

 • 9 kontorer

  i Norge.

 • 1433 eiere

  som også er medlemmer og kunder i samvirket Kredinor SA

 • 1,2 mill

  besøk på kredinor.no, hvorav 650.000 er unike besøkende

 • 1,9 mill.

  saker, hvorav mer enn 0,9 millioner inkassosaker og mer enn 0,9 millioner purresaker

 • 22 milliarder

  kroner til inndriving totalt. 8,3 milliarder innkassert i 2021

 • 8,3 millioner

  fakturaer administrert for våre oppdragsgivere

 • 210.000

  ileggelser innenfor Parkering

 • 5,6 milliarder

  i beholdning/verdier innen porteføljekjøp, pr. 31.12.2021

Løsninger i hele verdikjeden

Kredinor leverer løsninger i hele verdikjeden fra faktura til inkasso og porteføljekjøp. Vi er Norges største inkassoselskap i antall saker, leverer markedets beste digitale løsninger og sørger for  grunnleggende god oppfølging av kunder som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Hele kundereisen optimaliseres med smidige og gode løsninger som gir gode kundeopplevelser og fremmer betaling.

Kredinor leverer moderne og kundevennlige løsninger samt god og omtenksom kundeoppfølging i hele verdikjeden fra fakturering til inkasso. Vi kjøper også porteføljer.

Tilleggstjenester

I tillegg bidrar vi med smidige og gode løsninger og støtter opp med blant annet analysetjenester og juridisk bistand. Betalingsløpet kan være kort eller lengre. Vi tilbyr betalingsløsningene Let`s pay for faktura og Betal nå for inkasso. I tillegg kan vi også sette opp kundeservicetjeneste, med førstelinje kundeservice, og svare på henvendelser på vegne av våre oppdragsgivere.

Bransjespesialisering som konkurransefortrinn

Våre innovative løsninger med tilleggstjenester har gjort oss til en ledende leverandør av betalingsoppfølging og inkasso innenfor bransjene Energi, Bank og finans, Telecom, Parkering, Handel og service samt Offentlig sektor.

Fakturaservice – fakturering og reskontro

Gjennom å benytte våre tilbud innenfor fakturering og reskontro frigjøres intern tid til denne jobben, og kostnader knyttet til investeringer og vedlikehold reduseres. Våre oppdragsgivere kommer fra alle bransjer, og har et høyt fakturavolum. Vi bidrar med design og kan foreslå budskap på faktura, og sender alltid i den kanalen vi vet kunden betaler raskest gjennom. Raskere betaling gir redusert kredittid og økt lønnsomhet.

Hvis faktura ikke betales ved forfall, kan faktura gå sømløst over til purring, inkassovarsel og overføring til inkasso. De fleste betaler imidlertid før inkasso.

I 2021 administrerte vi rundt 8,3 millioner fakturaer for våre oppdragsgivere. Gjennom Kredinor Online, våre integrasjoner eller Microsoft Azure har oppdragsgiver full kontroll i alle ledd ut mot sluttkunden.

Inkasso – god kundeoppfølging

Kredinor er Norges største inkassoselskap i antall saker, fordi vi aldri står stille når det kommer til å tenke nytt i utviklingen våre løsninger. Vi sørger for en høy utviklingstakt innenfor digitalisering og har blant annet markedets beste Mine sider for kunden. Foruten dette er menneskene navet ut mot kundene, gjennom omtenksom og god oppfølging og rådgiving.

Gjennom Kredinor Online, våre integrasjoner eller Microsoft Azure har oppdragsgiver full kontroll over kommunikasjonen med kunden og hva som til enhver tid er betalingsstatus.

Høy løsningsgrad
I tiden under og etter pandemien har vi mottatt færre inkassosaker. Sakene har løst seg raskere enn tidligere og en høy andel kunder har tatt kontakt med vår avdeling for langtidsovervåking for å betale ned gammel inkassogjeld. Forklaringen er langt på vei at folk har forbrukt mindre, de fleste har hatt inntekt og tiltakene myndighetene iverksatte har fungert. Det har gitt mange muligheten for å komme seg ovenpå økonomisk. I tillegg har vi gjeldsregisteret som virker positivt. Vi ser en tydelig utvikling i retning av at folk verken bruker eller låner mer enn de klarer å betale.

I 2021 mottok vi rundt 1,9 millioner saker til oppfølging, hvorav mer enn 0,9 millioner var rene inkassosaker og tilsvarende 0,9 millioner var saker vi fulgte opp med purring eller betalingspåminnelse.

Porteføljekjøp – økende etterspørsel

Gjennom vårt datterselskap Kredinor Finans tilbyr vi kjøp av porteføljer, og etterspørselen er økende. Veksten bidrar til at Kredinor Finans forvalter store verdier og tilfører Kredinor diversifisering. Virksomhetene selger normalt porteføljer når de anser at alt håp er ute. Dette er en effektiv måte å rydde opp i egen reskontro. Fordelene for de som selger porteføljer med uløste saker er at de får redusert ressursbehov og rapportering.

Arbeid med porteføljer er forbundet med risiko, og vi har derfor solide analyseteam og gode rutiner for risikovurdering og løsningsberegning. Vi kobler dette med inkassohåndverket som bidrar til løsning av saker – når vi ser det over en lengre tidshorisont.

Kundeserviceløsninger - vi er førstelinje

Vi leverer kundeserviceløsninger til flere av våre oppdragsgivere. Det innebærer at vi er førstelinjen ut mot kundene deres som ringer for spørsmål eller hjelp til faktura.

Vi setter opp løsningen via eget telefonnummer og ved henvendelser svarer vi med navnet til oppdragsgiver. Dedikerte team får opplæring og trening i å håndtere alt som kan komme av spørsmål, på vegne av vår oppdragsgiver. Vi har tett kontakt ved behov for avklaringer, og de kan se kommunikasjonen vi har gjennom vår integrasjonsløsning eller via Kredinor Online.

Våre løsninger og vår oppfølging skal gi kundene en smidig og god opplevelse uansett når og hvor de er i kontakt med oss. Det gjør at kunden – på mange måter – også blir vår kunde.

Betalingsløsninger - umiddelbar oppdatering

Kredinor har utviklet to like betalingsløsninger for faktura og inkasso som gjør at kundene og våre oppdragsgivere får umiddelbar oppdatering av status ved betaling. Det gjør at kunden og oppdragsgiver slipper å lure på om pengene er mottatt, og stengte tjenester kan gjenåpnes automatisk.

For faktura og purringer har vi betalingsløsningen Let`s Pay. Den virker forebyggende for inkasso, særlig blant dem som bare har glemt å betale.

Betal nå er betalingsløsningen innenfor inkasso, som også kan kobles med automatisk gjenåpning av tjenester om disse er stengt på grunn av manglende betaling.

Tilleggstjenester - i hele verdikjeden

Våre tilleggstjeneser utvikles fortløpende for å bidra til forenkling og merverdi. Vi har løsninger innenfor analyse, kundeservice, robotisering/AI, internasjonal inkasso, stenging av tjenester, automatisk gjenåpning av stengte tjenester, tjenester for å hente inn verdier som ikke er betalt, inkassofaglig opplæring gjennom e-læring, webinarer, seminerer og mye mer.
Foruten dette har vi også markedets beste Min side via kredinor.no.

Tilleggstjenster

For å levere gode kundeopplevelser leverer vi betydelig merverdi gjennom markedets beste Min side, god bemanning på kundeservice, solid juridisk rådgiving, forutsigbar overvåking over lang tid og gode analyser. Ved løsninger som strekker seg ut over landegrensene har vi internasjonal inkasso. Om betaling ikke kommer har vi stengeløsninger som kan iverksette gjenåpning på sekunder, oppsøkertjenester hvor vi hente inn verdier og enkle betalingsløsninger.

Våre tilleggstjeneser utvikles fortløpende for å bidra til forenkling og merverdi.

Vi har Kredinor strømtelefon som er økonomisk rådgiving innenfor personlig økonomi for de som sliter med strømregningen sin. Vi har løsninger innenfor analyse, kundeservice, robotisering/AI, internasjonal inkasso, stenging av tjenester, automatisk gjenåpning av stengte tjenester, tjenester for å hente inn verdier som ikke er betalt, inkassofaglig opplæring gjennom e-læring, webinarer, seminerer og mye mer.

Vår chatrobot hjelper til utenom åpningstiden og vi tilbyr fri tilgang til alle innloggede løsninger med selvbetjening på kredinor.no, inne på Min side og via Kredinor Online.

Kundeservice – og helhetlige kundeservicetjenester

Kundesenteret i Kredinor har ansvar for selskapets kundeservice, og er førstelinjen ut mot kundene av våre oppdragsgivere. De mottar om lag 2000 henvendelser daglig på telefon, chat, meldinger på kredinor.no og Min side. Hver enkelt av disse henvendelsene kommer fra mennesker som har fått økonomiske utfordringer eller bare har glemt å betale. Kundeservice har tilgjengelighet som viktigste prioritet i arbeidet med å hjelpe kunder i en vanskelig økonomisk situasjon, og har åpningstider som passer kundene mandag-fredag 08-21 og lørdager 10-15.

Kredinor Strømtelefon – personlig rådgiving

Kredinor Strømtelefon ble etablert like før jul 2021, som et tilbud til de med økonomiske problemer på grunn av høye strømregninger. Her tilbyr vi kostnadsfri økonomisk rådgiving og hjelp til å prioritere hvis pengene ikke strekker til. Kredinor Strømtelefon samt vår energilinje har hatt mange henvendelser. Vi har gitt løpende råd og anbefalinger for å redusere belastningen for de det gjelder. Utviklingen i antall inkassosaker har vært lavere enn forventet, noe som kan skyldes myndighetenes tiltak og at folk har klart å få økonomien til å gå i balanse.

Noen outsourcer hele kundeservicefunksjonen
Vi leverer også helhetlige “pakker” med kundeservicetjenester til virksomheter som har outsourcet hele sin kundeservice til Kredinor. Disse virksomhetene får store fordeler av vårt profesjonelle oppsett med god kundebehandling og gode kundeopplevelser.

Betalingsløsninger for faktura og inkasso

Kredinor tilbyr brukervennlige betalingsløsninger som gjør det enklere å betale uansett om det er faktura, purring, inkassovarsel eller andre krav som skal betales. Begge løsningene er heldigitale. Når betalingen godkjennes oppdateres saldo i løpet av sekunder både hos vår oppdragsgiver og sluttkunden.

Let`s pay er en superenkel betalingsløsning for faktura. Løsningen Let`s pay er en merkevare med egen profilering via nettsiden letspay.no.

Betal nå er en superenkel løsning for betaling av inkassokrav. Betal nå er et eksempel på en løsning som samhandler med våre integrasjoner, og benyttes blant annet til automatisk gjenåpning av strøm og bredbånd om disse er stengt på grunn av manglende betaling.

Juridiske tjenester – spisskompetanse på inkasso

Juridisk avdeling i Kredinor, Advokatfelleskapet Bratsberg, er et av de sterkeste fagmiljøene innenfor inkassofaget i Norge. Våre advokater er bunnsolide og profesjonelle i sin håndtering av saker, som kan være både omfattende og krevende. Advokatene våre håndterer alle typer saker, fra enkle til omfattende saker de jobber med over lang tid, også i rettsapparatet. Juridisk avdeling har også et ansvar for det inkassofaglige på våre kurs og webinarer, og bidrar løpende med oppdatering av vår kompetanseweb.

Advokatfelleskapet har erfarne advokater og fullmektiger med høy kompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. Arbeidet med sikkerheten rundt personvern og GDPR ligger i avdelingen. Compliance-ansvaret ligger også i juridisk avdeling. Advokatene er spesialister innenfor bransjene energi, bank og finans, handel og service, telecom, parkering – og offentlig sektor.

Analysetjenester – Norges største inkassodatabase

Analyseavdelingen i Kredinor er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innenfor kvantitativ inkasso, og forvalter inkassobransjens største kundedatabase. Avdelingen kan hente ut innsikt som benyttes for å planlegge oppfølging av ubetalte krav. Dataene suppleres med tilgjengelig ekstern kredittinformasjon. Det gir en unik innsikt i ulike kunders gjeldssituasjon og betalingsutfordringer. Innsikten bidrar til at vi kan gjøre vurderinger rundt betalingsvilje og betalingsevne, og utfra det kan vi god og hensiktsmessig kundeoppfølging. Oppfølging som gir gode kundeopplevelser gjør at betalingen kommer raskere. For våre oppdragsgivere bidrar det til høyere løsningsgrad, større forutsigbarhet og økt lønnsomhet.

Analyse leverer også rapporter og analyser knyttet til inkassoutviklingen, måling og oppfølging av definerte KPI-er, betalingsatferd i kundesegmentene, rangering av løsningssannsynlighet og måling av effekt av utførte inkassotiltak. Noe av dette brukes som underlag til våre kurs, seminarer og webinarer. I tillegg benyttes innsikten ved henvendelser fra media, til uttalelser som skal bidra til et reelt bilde om den faktiske utviklingen i markedet.

Kurs, seminarer og fagsamlinger – webinarer og e-læring

Webinarer, seminarer og e-læring er en merverdi i kundeforholdet som våre oppdragsgivere verdsetter svært høyt. Dette dreier seg primært om opplæring og faglig utvikling samt oppdateringer om hva som skjer og trender innenfor vår bransje. Vi hadde mer enn 4000 påmeldte i 2021, fordelt på om lag 35 spissede og bransjerettede webinar. I ettertid sender vi en evaluering og ber om forslag til tema. Sånn sett er våre webinarer kundedrevet på innholdssiden, noe som også kan forklare den formidable oppslutningen.

Vårt tilbud innen e-læring inneholder grunnkurs inkasso samt ulike moduler hvor kursdeltakerne kan gå i dybden på ulike inkassofaglige tema. For å styrke den inkassofaglige læringen ytterligere vil vi i fremtiden tilby webinarer eller fysiske seminarer parallelt med e-læringsverktøyene.

Utredning og oppsøk – henter inn verdier

Innenfor bank/finans har vi flere team bestående av kundebehandlere som jobber med oppfølging av saker der sluttkunden ikke betaler for verdigjenstander, for eksempel bil. Vår oppdragsgiver vil ha behov for å få dekket sitt tap ved manglende betaling for verdigjenstanden. Vi håndterer hver enkelt sak individuelt, da de fleste saker er krevende. Vårt team er derfor spesialisert på å jobbe systematisk med utredning og innhenting av verdier.

Vi har som rettesnor å være hyggelige, tydelige, forutsigbare og medmenneskelige i vår tilnærming. Denne oppgaven er av høy verdi for våre oppdragsgivere – og de fleste av kundene skjønner at det er behov for å hente tilbake verdier som ikke er betalt.

Internasjonal inkasso – effektive inkassoløp

Kredinor påtar seg oppdrag hvor som helst i verden. Alt håndteres via vår avdeling innenfor internasjonal inkasso, som samarbeider tett med våre internasjonale samarbeidspartnere gjennom ECA, European Collectors Association. I resten av verden sendes saker til forbindelser vi i en årrekke har samarbeidet med. Våre oppdragsgivere kan overføre saker til oss i trygg forvisning om at oppdragene blir behandlet på en profesjonell og effektive måte frem til betaling.

Kompetanseutvikling og e-læring

Kredinor har en egen avdeling som arbeider med e-læring som verktøy for kompetanseutvikling, både for kunder og ansatte i selskapet. Kredinor kompetanseweb som inneholder kostnadsfrie kurstilbud om e-læring innenfor vårt kjerneområde inkasso – og tilhørende områder som betalingsoppfølging, kreditt og kundeservice.

De ulike delene av e-læringen kan gjennomføres når det passer for kursdeltakerne. I tillegg tilbys også webinarer med samme tema. Når alle modulene er gjennomført i e-læringen får de et kursbevis som beskriver hva de har gjennomgått og skal ha lært. I ettertid kan materialet også benyttes som oppslagsverk, ved behov for oppfriskning eller tilgang til tema – for eksempel når relevante problemstillinger oppstår.

Menneskene

Kredinor er menneskene – og menneskene er Kredinor. For oss dreier det seg om å ivareta kundene på best mulig måte. Det gjelder alle, enten de bare har glemt å betale eller har kommet i en utfordrende økonomisk situasjon. Vi skal hjelpe alle med gode digitale løsninger samt god rådgiving og oppfølging tilpasset behovene deres. Ved å hjelpe kundene hjelper vi også våre oppdragsgivere. På den måten bidrar vi til et velfungerende næringsliv.

I Kredinor treffer du dyktige og hyggelige mennesker i alle roller. Vi bidrar med vår solide kompetanse og menneskelige innsikt, slik at vi sikrer god kommunikasjon og gode kundeopplevelser. Vi har dedikerte fagpersoner i alle ledd. De bidrar med god oppfølging og økonomisk rådgiving til kunder som har kommet i en utfordrende økonomisk situasjon. Vi har også egne kundeansvarlige som er tettere på våre oppdragsgivere. 

Hjemmekontor er nå fleksikontor

Etter pandemien er ansatte nå tilbake til kontoret, det såkalte fleksikontoret, som er en fremtidsrettet arbeidsform. Det innebærer at ansatte jobber vekselvis på hjemmekontor og det egentlige kontoret. Denne kombinasjonen har vist seg å være vinn vinn – vi trenger mindre kontorlokaler, og har større fleksibilitet i plasseringen av team. Samtidig gir fleksibiliteten ansatte muligheten til å jobbe konsentrert når det er nødvendig, og mer sosialisert når det passer bedre.

Mennesker i hele verdikjeden

For å kunne leve opp til ambisjonene om hjelpe mennesker i en utfordrende økonomisk situasjon til en bedre hverdag, må vi ha gode digitale løsninger, smidige rutiner – og de beste menneskene til å snakke med kundene. Gode kundeopplevelser innenfor betalingsoppfølging og inkasso handler derfor om mennesker som får til en dialog rundt det som er utfordringen. Når dialogen er på plass blir det enklere å  finne løsninger, og det leder igjen til raskere betaling.

Kredinor har valgt å ha mye direkte kontakt med kundene. Vi skal bidra med god rådgiving og hjelp til de som har økonomiske utfordringer. Vi har også mye kontakt inn mot mot våre oppdragsgivere. De som sitter i førstelinjen mot kundene har solid oppbacking fra andre i Kredinor – hierarkiet er uansett tydelig – kunden er viktigst, og de behovene vi må dekke for å hjelpe de som har det utfordrende økonomisk eller har glemt å betale.

Kontaktpunkter og samspill

Selv om vi snakker om mennesker – så benytter vi også roboter og kunstig intelligens. Kjernen i alle kanaler og løsninger er likevel mennesker – det er alltid mennesker bak. Nora vår chatrobot følges opp av et helt team slik at hun til enhver tid trenes på å svare bedre på spørsmål. Mennesker, roboter og kunstig intelligens skal bidra til et effektivt samspill slik at kunden, oppdragsgiver og vi får en mest mulig smidig og god samhandling gjennom kundereisen.

Integrasjoner og digitale løsninger

Kredinor fortsetter den digitale revolusjon innenfor betalingsoppfølging og inkasso, hvor både kundenes Min side, oppdragsgivers Kredinor Online og integrasjonsløsninger utvikles fortløpende. På nye kredinor.no hadde vi 1,2 millioner besøk i 2021. De aller fleste benytter en av de mange selvbetjeningsløsningene de har tilgang til der, eller går videre til innloggede sider.

Vi fortsetter den digitale revolusjon gjennom bruk av ny teknologi, forenkling, nye integrasjonsløsninger og flere selvbetjeningsløsninger. På kredinor.no kan kundene se status i saken, og betale uten innlogging. På siden for kundeservice er det et avansert søkefelt og svar på ofte spurte spørsmål. Min side har vi alt kunden trenger – lett tilgjengelig, for eksempel hente ut kopi av opprinnelig faktura, få oversikt over saker, se status for betaling og sin egen postboks med alt av brev og annen kommunikasjon.

Digitale løsninger som benyttes av mange:

 • Betalingsløsningen Let`s pay for faktura er en heldigital SMS-løsning for påminnelse og betaling av faktura. Løsningen brukes av rundt 40 energiselskap og nye bransjer er på trappene. Løsningen har egen profil og benyttes for faktura og eventuelle betalingspåminnelser/purringer.
 • Betalingsløsningen Betal nå utvides med stadig nye funksjoner og benyttes av stadig flere på grunn av den umiddelbare oppdateringen av betalingsstatus både hos kunden og oppdragsgiver. Ved å betale gjennom Betal nå kan saken avsluttes der og da, fremfor å vente på melding fra banken. Betaling av krav via Betal nå knyttet til stenging av tjenester kan gjenåpnes i løpet av få sekunder. Det er også mulig å delbetale krav via Betal nå.
 • Nye og mer moderne nettsider på kredinor.no – hovedfartsåren til innloggede sider. Selv om antall inkassosaker går ned øker bruken av løsningene på kredinor.no og Min side. Rundt 1,2 millioner besøk i 2021 hvorav 650 000 er inne flere ganger.
 • Min side har fått flere selvbetjeningsløsninger, har egen postkasse, tilbud om chat med et menneske, og sikker kommunikasjon. Min side hadde nesten 800.000 innlogginger i 2021. Her kan sluttkunden blant annet få oversikt over kravet, hente ut fakturakopi, søke om utsettelse eller avbetaling og se status for betaling.
 • Kredinor Online, som er oppdragsgivers innloggede sider, har fått nytt design. På sidene for Fakturaservice er et nytt kredittstyringsverktøy lansert, Kredinor Innsikt. Det gir oppdragsgiver full kontroll med kundeporteføljen fra faktura til betaling. Sidene hadde mer enn 700.000 innlogginger i 2021.
 • Chatroboten Nora fortsetter å gi kloke og oppklarende svar på enkle og direkte spørsmål. Hun er tiljengelig døgnet rundt. Topp tre spørsmål dreier seg om kopi av faktura, om vi har mottatt betaling og ønske om å søke avdragsordning. I tillegg gir hun ut telefonnummeret til kundeservice.
 • eFaktura og EHF som prefererte kanaler. Inkassobrev som eFaktura er svært effektiv. I tillegg treffer vi også de som har Vipps gjennom eFaktura. Mer enn 3,3 millioner har sagt ja til eFaktura og rundt 170 000 kunder har sagt ja til EHF. Fordelen er at kunden får faktura direkte i nettbanken eller via Vipps og kan betale der og da. Eller om de venter blir faktura liggende lett tilgjengelig frem til de kan betale.
 • Sharepoint og Workplace er kanalene for internkommunikasjon.

Skytjenester og integrasjoner

Integrasjonsløsninger er selve nøkkelen i samarbeidet mellom Kredinor og de fleste nye oppdragsgivere, og her foregår utviklingen fortløpende. Kredinor har sin egen API, og har integrasjoner med de største ERP – og økonomisystemer. Med skyløsningen Microsoft Azure øker bredden ytterligere i våre tilbud. Kredinor trekker på alle fordeler som cloud native-løsningen har, med integrasjoner som er uavhengig av tid og sted – og online 24/7.

Her er noen av integrasjonene våre:
EnoroCX, fra Hansen Technologies
BanqSoft
Evry
CGI IS Suite
Basset Utility Account
24Seven Office
Unit 4
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics AX
SAP
Visma Business
Visma Global
Visma Enterprise
Visma Mamut One
Infor M3

Duett
Cordel
Deltek Maconomy
IFS
Uni Micro
Cowi Parka
ON Property
Aptic
NetAdmin
Infonova

Bærekraft i Kredinor

Kredinor skal bidra til gode kundeopplevelser, lønnsomhet i næringslivet og sunne økonomiske forhold i samfunnet. Vår fremste oppgave er å sørge for god kundebehandling av de som har havnet i en utfordrende økonomisk situasjon, gjennom markedets beste digitale løsninger og god oppfølging av enkeltmennesker. Bærekraft er en helt sentral del av vår virksomhet, gjennom en bærekraftig strategi og en egen bærekraftansvarlig.

Bærekraft er et viktig tema for oss i Kredinor, våre oppdragsgivere og øvrige næringsliv. Kredinor har ansatt en egen bærekraftansvarlig dette året, og utviklet en bærekraftig strategi for hele selskapet. Vi har flere referanser til FNs bærekraftsmål, og fokuserer spesielt på fire av bærekraftsmålene. Vi er en del av nasjonale nettverk og internasjonale bærekraftnettverk. Vi har også egne satsinger som handler om bevisst forbruk og bidrag for å øke kunnskapen om personlig økonomi. Vi vet at bærekraft er med på å avgjøre valg av oss som leverandør. Samtidig er bærekraft i økende grad med på å påvirke valg vi gjør.

Lærer unge om privatøkonomi

Smartbetaler – læringskonsept for unge

‘Vi vet at unge lærer for lite om personlig økonomi. I 2021 økte antall inkassosaker og inkassogjelden blant unge, mens det var en nedgang i alle andre aldersgrupper og blant foretak. Gjennom læringskonseptet Smartbetaler tilbyr vi undervisningstimer til elever i videregående skole. Smartbetaler skal bidra til en innføring i personlig økonomi, med vekt på hvordan balansen mellom inntekt og forbruk må gå i pluss for å ha en sunn privatøkonomi. Og hva som kan skje om det motsatte er tilfellet.

Skolemeny.no i regi av Finans Norge
I tillegg til læringskonseptet Smartbetaler er vi engasjert i nettverket skolemeny.no i regi av Finans Norge. På skolemeny.no tilbyr rundt 30 aktører kostnadsfritt undervisningsmateriell til bruk for opplæring innenfor Formålet er det samme som Smartbetaler, men dekker også de yngre aldersgruppene – fra barnetrinnet til og med videregående skole.

Kurs, seminarer, webinarer og e-læring

Med erfaring helt tilbake til 1905 har Kredinor alltid bidratt til en bærekrafig økonomi gjennom et allsidig tilbud om inkassofaglig opplæring blant oppdragsgivere, gjennom kurs, seminarer, webinarer og e-læring. Videre bidrar vi med god rådgiving og oppfølging av kundene frem til betaling. Gjennom Min side og egne rådgivere på telefon, chat og meldinger hjelper vi kundene slik at de får oversikt og kontroll på sin økonomi – og kan betale på en enkel måte.

Sertifisert Miljøfyrtårn

Kredinor er Sertifisert Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad og Kristiansand, og de øvrige kontor blir sertifiserte i 2022. All virksomhet i Kredinor er i leide lokaler. Gammelt IT-utstyr leveres til et selskap som destruerer på en miljøvennlig måte. Kontorlokalene i Oslo er energi- og miljøvennlige, all søppel kildesorteres, belysningen er energibesparende og det er tilrettelagt for EL-bil ladning. Under renovering i 2021 er det lagt stor vekt på gjenbruk av møbler og inventar, gjennom oppussing og redesign.

Digitalisering og effektivisering

Vi i Kredinor har ledet an den digitale revolusjon innenfor betalingsoppfølging og inkasso, og har hatt høy fart innenfor digitalisering de seneste årene. Alle brev og all kommunikasjon som kan, foregår nå gjennom sikre digitale kanaler. Vi fortsetter med uforminsket styrke å automatisere manuelle oppgaver, gjennom robotprosesser og bruk av kunstig intelligens. Kundenes Min side er videreutviklet for økt selvbetjening innenfor stadig flere områder frem til betaling. De mest brukte digitale løsninger gir oversikt, kontroll og automatisk oppdatering av status når saken er betalt.

Likeverd og likestilling

Vi i Kredinor vet at likestilling mellom kjønnene bidrar til trivsel og vekst for såvel de ansatte som selskapet. Kredinor har om lag 400 ansatte, med 53 prosent kvinneandel blant de ansatte. I ledergruppen er kvinneandelen på 33 prosent. I styret er kvinneandelen 33 prosent. Kredinor jobber mot diskriminering på bakgrunn av nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion, legning og livssyn. Det er ikke-diskriminerende lønns- og arbeidsvilkår og det kjøres åpne rekrutteringsprosesser.

Samvirket Kredinor SA

Siden 1905 har vi operert som et samvirke, og er eid av våre 1433 medlemmer og eiere som også er våre kunder og oppdragsgivere. Visjonen vår er å bidra til sunne økonomiske forhold i næringslivet. Nå i 2022 vil vi videreutvikle virksomheten gjennom å omorganisere samvirket til et aksjeselskap. I den forbindelse etableres Kredinorstiftelsen som skal forvalte verdiene som er opparbeidet gjennom 117 år, gjennom å gi tilbake til gode formål blant oppdragsgivere og kundene. Kredinor vil få større konkurransekraft og kan håndtere nye kundebehov og rammebetingelser, til det beste for oppdragsgivere og kunder.

Strategi og verdier

I mer enn 117 år har Kredinor hjulpet kunder og oppdragsgivere. Vi har historien som har gjort oss til Norges største inkassoselskap i antall saker. Samtidig har vi fremtiden foran oss med markedets mest moderne digitale løsninger. Kredinor står på trygg grunn med en solid strategi. Vi vil bidra med god hjelp gjennom god oppfølging av kunder i en utfordrende økonomisk situasjon. Vår visjon, våre verdier og kundeløfter ligger i bunnen for vår strategi og vårt løpende kundearbeid.

Kredinor har frem til nå vært et samvirke som eies av våre medlemmer, hvor de fleste også er aktive kunder. Fra 1. mai 2022 omorganiseres Kredinor til aksjeselskap og skal drives videre av Kredinorstiftelsen, som er en allmennyttig stiftelse. Oppdragsgiverne til Kredinor har alle felles interesser i at Kredinor følger opp kundene deres på en god måte, både med digitale løsninger og menneskelig oppfølging, frem til betaling. Det frigjør tid hos dem, samtidig som pengene kommer inn på konto.

Det handler om å finne løsninger – på kort, eller lengre sikt, som er med på å lette byrden for kunden, ikke gjøre det verre. Ved å hjelpe kundene på best mulig og finne løsninger, hjelper vi også våre oppdragsgivere. Det er bra for lønnsomheten i norsk næringsliv og det er god samfunnsøkonomi.

Styrken i felles verdier 

God kundebehandling handler om å være samlet om noen felles verdier. Vi i Kredinor skal være engasjerte,   løsningsorienterte, respektfulle og profesjonelle.  Uansett hvordan vi møtes av andre er vår grunnholdning å være vennlige, lyttende og komme med løsninger som hjelper kundene videre. Vi skal engasjere oss, vise interesse og være respektfull. Gjennom å bidra med vår kunnskap og hjelp, samtidig som vi er hyggelige og åpne for andres synspunkt, vil vi også oppfattes profesjonelle.

Felles kommunikasjon, stil og tone

En viktig del av vår kommunikasjon er å ha et enkelt språklig innhold. Det innebærer at vi skriver og snakker med et enkelt språk som folk flest forstår. Vår kommunikasjon skal være vennlig og tydelig. Det betyr også å møte andre slik vi selv ønsker å bli møtt – med vennlighet og gode svar.

Kundeløfter å strekke seg etter

Våre kundeløfter er i kontinuerlig utvikling, men noen er også stabile. Det aller viktigste for kundene er å få god hjelp til betaling. Det krever at vi fortsetter å utvikle våre digitale løsninger med gode verktøy, selvbetjeningsløsninger, enkle betalingsløsninger og god kundebehandling i alle ledd.

Vi skal være et inkassoselskap som gir god kundeoppfølging av de som sliter økonomisk eller har glemt å betale. Vi skal se den enkelte kundes totale økonomiske situasjon. Dette favner litt bredere enn å bare kreve inn gjeld. 

Strategisk plattform

Visjon

Vi skaper sunne økonomiske forhold i næringslivet

Verdier

 • Engasjert
 • Løsningsorientert
 • Respektfull
 • Profesjonell

Stil og tone / Tone of voice

 • Vennlig
 • Tydelig

Kundeløfter

 • Høy løsningsgrad
 • God kundebehandling
 • Den nyeste teknologien
 • De beste løsningene
 • Økt lønnsomhet
 • Bærekraftig

Slagord

 • Kredinor – tettere på

Strategi Kredinor, konsernet

 • Best på inkasso
 • Ledende innen betalingsoppfølging
 • Bransjens mest fornøyde kunder
 • Best på kurs, konferanser og seminarer
 • Tydelig aktør via internasjonale nettverk
 • Tydelig regional profil gjennom lokal tilstedeværelse
 • Bransjens mest attraktive arbeidsplass

Kjernevirksomheten i Kredinor er tredjepartsinkasso, men vi leverer løsninger i hele verdikjeden fra fakturering til inkasso og porteføljekjøp. Vi har moderne hjelpeverktøy og helhetlige leveranser innenfor juridiske tjenester, kundeservice, IT/teknologi, analyse, internasjonal inkasso, betaling, utredning/oppsøk, forretningsutvikling samt kurs og seminarer. Vi er stolte over å jobbe i Kredinor og vi er stolte over hva vi bidrar med av merverdi til kunder og oppdragsgivere samt næringsliv og samfunnet.

Årsrapport 2021. Styrets beretning, og regnskap med noter

Styrets beretning består av en redegjørelse for virksomheten i året som er gått samt revisorgodkjent resultatregnskap for 2021 med balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Kredinor SA har tilbakelagt et godt år økonomisk og er bransjens største inkassoselskap målt i antall saker og nest størst målt i omsetning i Norge.

Samvirkeformen står seg godt i Norge. Samvirkeverdiene preger Kredinor gjennom at vi har norske eiere, vi har bærekraftig vekst,  en desentral organisasjonsstruktur med lokalkontor fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør og ingen aksjonærer som sitter passivt og venter på utbytte. 

Det er en klar fordel for oss at kundene også er våre eiere og oppdragsgivere, hvor alle har en felles interesse i å få profesjonell hjelp til betalingsoppfølging og inkasso fra Kredinor SA.

Som medeier har alle lik rett til medbestemmelse i alt fra viktige strategiske valg til styrets sammensetning, gjennom å benytte sin ene stemme hver ved Årsmøte hvert år i april i Kredinor SA.

Verdier tilbake i driften

Vi fører hvert år store verdier tilbake til driften gjennom investering i teknologi og løsninger som oppfyller våre målsettinger om å være Norges beste innenfor betalingsoppfølging og inkasso i Norge. Disse investeringene starter ofte med teknologi og løsninger innenfor en bransje, men over tid vil de fleste oppdragsgivere og deres kunder vil nyte godt av fordelene.

Samvirkene

Vi ønsker å fremme verdiene som ligger i et samvirke, gjennom blant annet vår administrerende direktør, Tor Berntsen, som nylig gikk inn i styret til  interesseorganisasjonen Samvirkene.

Medlemsfordeler i Kredinor SA

 • Tilgang til etterbetaling av utbytte
 • Kosnadsfrie inkassokurs og e-læringsverktøy
 • Kostnadsfrie webinarer
 • Gunstige betingelser på fagseminarer og konferanser
 • Fri bruk av Kredinor Online
 • Kostnadsfri juridisk bistand via «nettadvokaten»
 • Gunstige provisjonsordninger
 • Nyheter via DM og magasinet KredinorNytt